مطالب

قیمت روز انواع لاستیک ایرانی در بازار ۱۴۰۲/۰۹/۰۷


لیست قیمت جدید انواع لاستیک سواری تولید داخل در بازار تهران امروز سه شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد
قیمت روز انواع لاستیک ایرانی در بازار 1402/09/07

لیست قیمت جدید انواع لاستیک سواری تولید داخل در بازار تهران امروز سه شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد

لیست قیمت:

  برند قیمت یک حلقه
لاستیک (تومان)
ایران تایر
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۹۵٫۸۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
یزد تایر
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۹۵٫۸۰٫۱۴ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
بارز
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۰۷۵٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
کویر تایر
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۰۵٫۵۰٫۱۷ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۲۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۲٫۳۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
ec2ri7o5u1ndanmljli.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

 منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید