مطالب

لیست قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی ۱۴۰۲/۰۸/۱۷


قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.
لیست قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی 1402/08/17

قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.

لیست قیمت لاستیک:

 

  سایز قیمت یک حلقه
لاستیک (تومان)
بارز
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ایران تایر
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۹۵٫۸۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
یزد تایر
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۰۲۵٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۹۵٫۸۰٫۱۴ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
کویر تایر
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۰۷۵٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۰۵٫۵۰٫۱۷ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۲۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۲٫۳۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
jirez3p4uc8vsn32dq0r.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰

 منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید